व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७७ श्रावण देखि २०७८ असार सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
  • 2021-08-07
सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७७ श्रावण देखि २०७८ असार सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Download File related to this notification.

सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७७ श्रावण देखि २०७८ असार सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण