टिम

कार्यकारी निर्देशक
९८५७०८७१३८
शाखा अधिकृत
९८६०४९४११७
सुचना अधिकारी
९८५७०६१०००
नायब सुब्बा
९८४१५२८४१३
लेखापाल
९८५७०३७१०४
कम्प्यूटर अपरेटर
९८५७०१६०१७
ह‍.स.चा.
९८४१५६७८४६
कार्यालय सहयोगी
९८४७०३७९५५
कार्यालय सहयोगी
९८११५३९६९२
कार्यालय सहयोगी
९८४०२३०५६३