व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

प्रस्ताव खरिद गर्ने संस्थाको योग्यताको बुँदा नं. झ र द संशोधन गरिएको सूचना
  • 2021-03-07
प्रस्ताव खरिद गर्ने संस्थाको योग्यताको बुँदा नं. झ र द   संशोधन गरिएको सूचना

Download File related to this notification.

प्रस्ताव खरिद गर्ने संस्थाको योग्यताको बुँदा नं. झ र द   संशोधन गरिएको सूचना