व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

पाठ्यक्रम

SN Title File
1 अटोमोबाइल मर्मत
2 इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत
3 कटाई सिलाई
4 कटाई सिलाई एडभान्स
5 कम्प्युटर
6 केयर गिभर
7 जनरल मेकानिकल
8 टायल एण्ड मार्बल फिक्सिङ
9 डकर्मी
10 ढाका बुनाई
11 पम्पसेट मेकानिक्स
12 प्लम्बिङ
13 बेतबाँस
14 बेल्डिङ
15 मोटरसाइकल मर्मत
16 मोबाइल फोन रिपेयरिङ
17 विद्मुत जडान
18 विद्मुत जडान एडभान्स
19 व्युटिसियन
20 व्युटिसियन एडभान्स