व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

डाउनलोड

SN Title File
1 तालिम आवेदन फारम |
2 प्रशिक्षक हाजिरी फारम |
3 प्रशिक्षार्थी हाजिरी फारम |
4 आसयपत्र फारम |
5 आर्थिक प्रस्तावको नमुना फाराम |
6 प्राविधिक प्रस्ताबको नमुना फाराम |
7 प्रशिक्षककाे सूची (Roster) मा नाम समावेश गर्ने निवेदन फाराम |