व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

सूचना

SN Title File
1 प्राविधिक प्रस्ताबमा छनौट सम्बन्धी सूचना |
2 प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आसयको सूचना |
3 प्रस्ताव खरिद गर्ने संस्थाको योग्यताको बुँदा नं. झ र द संशोधन गरिएको सूचना |
4 अटोमोबाइल (अटोमेकानिकल) विषयको आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव माग गरीएको सूचना |
5 सिकर्मि विषयको संख्या सच्याईएको सूचना |
6 विद्युत जडान, ए.सी., फ्रिज मर्मत, Accounting Application Operator र केश कर्तन विषयको प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना |
7 अटोमोबाइलको (अटोमेकानिकल)मा आशयपत्र माग सम्बन्धी सच्याईएको सूचना |
8 अटोमोबाइलको (अटोमेकानिकल)मा आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना |
9 आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव माग गरीएको सूचना |
10 केश श्रृंगार र कटाई सिलाई विषयका तालिममा प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना |
11 आसयपत्र सूचिकृत गरिएको सूचना |
12 विभिन्न विषयको तालिम आवेदन फारम भरेका प्रशिक्षार्थीहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना |
13 निःशुल्क आधारभुत सीपमुलक तालिम संचालनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना |
14 नि:शुल्क आधारभुत सीपमूलक तालिम स‌न्चालन सम्बन्धी सूचना |
15 तालिमको आसयपत्र माग सम्बन्धी सूचना |
16 सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७७ श्रावण देखि २०७७ कार्तिकसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण |
17 सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७६ श्रावण देखि २०७७ आषाढसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण |
18 ROSTER बाट प्रशिक्षक लिने सम्बन्धी सूचना |
19 निशूल्क आधारभूत कटाई सिलाई तालिम सम्बन्धी सूचना |
20 आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृतको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना |