ऐन/नियम

SN Title File
1 व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका २०७७।८।२३ |
2 आ. व. २०७९/८० को लागि यस प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुलाई कार्यकारी निर्देशकवाट दिईएको कार्य विवरण (TOR) |