व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

अटोमोबाइल (अटोमेकानिकल) विषयको आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव माग गरीएको सूचना
  • 2021-03-01

Download File related to this notification.