प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कटाई सिलाई तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली

Download file

  • POPULAR TRAINING
प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने कटाई सिलाई  तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली