व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने ब्यूटिसियन एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली

Download file

  • POPULAR TRAINING
प्रतिष्ठानमा सन्चालन हुने ब्यूटिसियन एडभान्स तालिममा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली