व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

कार्यक्रम

दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रम
18
Dec

क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलन कायमर्दे व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने र स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारको माग अनुरुप बृहत्तर स्तरमा व्यावसायिक एवं सिपमूलक तालिम सञ्चालन व्यवस्थापनको माध्यमबाट दक्ष एवं क्षमतायुत्त श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने।

दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रम
18
Dec

क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलन कायमर्दे व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने र स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारको माग अनुरुप बृहत्तर स्तरमा व्यावसायिक एवं सिपमूलक तालिम सञ्चालन व्यवस्थापनको माध्यमबाट दक्ष एवं क्षमतायुत्त श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने।

दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रम
18
Dec

क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलन कायमर्दे व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने र स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारको माग अनुरुप बृहत्तर स्तरमा व्यावसायिक एवं सिपमूलक तालिम सञ्चालन व्यवस्थापनको माध्यमबाट दक्ष एवं क्षमतायुत्त श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने।

दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रम
18
Dec

क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलन कायमर्दे व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने र स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारको माग अनुरुप बृहत्तर स्तरमा व्यावसायिक एवं सिपमूलक तालिम सञ्चालन व्यवस्थापनको माध्यमबाट दक्ष एवं क्षमतायुत्त श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने।